Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“

Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“
за академичната 20
22/ 2023 г.

Стипендията е в размер на 500 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
– редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
– имат завършен най-малко ІІІ курс;
– успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 15 ноември 2022 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта infokarta Balabanov.doc

2. Уверение за записан зимен семестър на академичната 2022/2023г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка; 
3. Есе на тема „Какво ще спечели и какво ще загуби България от членство в Еврозоната? Трябва ли да бъде отлагано след 2024година и защо?“в размер до 5страници (1800 знака на страница).

Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 – 6, Пощенска банка,Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 15 ноември 2022 г.
Критериите за оценка на есето:
– идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
– самостоятелност на изложението- 20 точки;
– убедителност на изложението – 20 точки;
– оригиналност на стила и подхода- 10 точки;
– виждане на развитието на коментираната проблематика- 10 точки.

 

В периода   1 -10 декември 2022 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.
За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 15 декември 2022.
За информация на телефон 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg, fmburov@gmail.com© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.