Инвестиционен консултант – Портфолио мениджър

Позицията Инвестиционен консултант – Портфолио мениджър е насочена към амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

– Управление на портфейли на колективни инвестиционни схеми и управление на портфейли по доверително управление;

– Изготвяне на инвестиционни предложения, както и всички съпътстващи документи;

– Изготвяне на финансови анализи, пазарни и секторни проучвания;

– Изготвяне на предложения за инвестиционната политика и инвестиционната стратегия за нейното реализиране на клиенти;

– Разработване на проекти за формирането на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари на клиенти;

– Определяне вида и структурата на активите и размера на отделните инвестиции на принципа на разпределение на риска и в съответствие с целите на инвестиционната дейност и политика, стратегия и ограничения на клиентите на УД;

– Подготвяне на всички документи и данни за разкриване на информация за обстоятелства, свързани с дейността на клиентите, които е необходимо да се представят в КФН, в Централния депозитар, на регулираните пазари, както и в съответните регулаторни органи, ако това е предвидено в специалните закони или договорите с клиенти;

– Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;

– Осъществяване на комуникация с клиенти на УД, свързана с предлаганите инвестиционни продукти, техните резултати и инвестиционни политики;

– Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

– Професионален опит в инвестиционната сфера минимум 2 години;

– Диплома за висше икономическо образование;

– Лиценз за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, издаден от Комисия за финансов надзор (Република България);

– Отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);

– Владеене на английски език;

– Познаване на инвестиционните продукти, които предлага дружеството;

– Познаване на законодателната рамка, на която трябва да отговарят управляващите дружества;

– Организационни и комуникативни умения;

– Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

Предимства:

– Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

– Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

– Извънакадемични занимания в областта на финансите;

– Владеене на допълнителен чужд език.

За повече информация и кандидатстване посетете сайтът www.selectam.bg .© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.