За нас

Обща информация

 


 

 

 

 

 

Конкурс за стипендии за участие в

Лятно училище „Инвестиции”

 

Обща информация

Фондация „Атанас Буров“ провежда конкурс за стипендии за участие в Лятно училище „Инвестиции”, което ще се проведе от 26 август до 2 септември 2016 г. в гр. Банкя. Фондацията ще предостави до 20 пълни стипендии, които покриват престоя и обучението на стипендиантите.

Лятното училище е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Проведено за първи път през 2002 г., Лятното училище е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор.

Програмата е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към съвременните практики в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.

Основна тема на тазгодишното лятно училище е „Инвестиции”, като акцентът в него ще бъде практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми и кариерно развитие. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

В Лятното училище могат да се включат и до 10 участника, които не са спечелили стипендии като те следва да поемат разходите по участие в програмата в размер на 600 лв. за собствена сметка.

 

Водещи лектори

Николай Василев, CFA

Управляващ партньор, Експат Капитал

Георги И. Български

Член на Съвета на директорите, БФБ-София АД

Тихомир Каунджиев

Управляващ партньор, Мелон Финанс

Димитър Бакалов, CFA

Заместник финансов директор, Винпром Пещера

Надя Неделчева, CFA

Портфолио мениджър, Карол Капитал Мениджмънт

Иван Такев

Изпълнителен директор, БФБ-София АД

Даниел Дончев, CFA

Старши портфолио мениджър, NN Bulgaria

Програма на Лятното училище

 

Изисквания към кандидатите

Стипендиите за участие в Лятното училище ще бъдат предоставени на студенти от икономическите университети в страната, които се обучават в областта на финансите или могат да демонстрират подчертан интерес в сферата на инвестициите, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език, тъй като преобладаващата част от обучението, както и представянето на решенията на казусите ще се проведат на английски език.

Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат до 19 юни 2016 г. следния комплект документи, на електронната поща на Фондацията - fnburov@ubb.bg:

1. Попълнена Информационна карта.

2. Автобиография.

3. Самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

(1) Corporate Governance role in the investment decision-making at frontier and emerging markets.

(2) Company organic growth witn no organic’ human capital. Financial statements implications.

(3) Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.

С одобрените кандидати ще бъдат проведени телефонни интервюта.

 

Изискванията към разработката на есето

Дължината на есето да бъде НЕ повече от 1 (една) стандартна машинописна страница и да бъде прикачен файл във формат *.doc, *.docx, *.rtf или *.txt. Други формати на файлове няма да бъдат приемани.

В текста на приложеното есе НЕ следва да има имена на кандидата, негови лични данни, идентифициращи го номера (ЕГН, телефонен номер), електронни и пощенски адреси и всякаква информация, която може да реферира към кандидата.

 

 

Забележка:

Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани. Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2017 © Фондация Атанас Буров