За нас

Примерен тест

Примерен Тест

 

Всеки въпрос има само един верен отговор!

 

 

1. Принципите на счетоводството са:

а) предимство на съдържанието пред формата;

б) предпазливост;

в) съпоставимост между приходите и разходите;

г) верни са а) и в);

д) всяко едно от посочените.

 

2. Данъците върху стоките и услугите включват:

а) данък върху добавената стойност;

б) данък върху наследствата и даренията;

в) данък върху капиталовата печалба;

г) верни са б) и в);

д) нито едно от посочените.

 

3. Предприятията изготвят:

а) консолидирани счетоводни баланси;

б) отчети за поддържаните минимални задължителни резерви в търговските банки;

в) отчети за капиталовата адекватност на активите си;

г) верни са а) и б);

д) нито едно от посочените.

 

 

4. С данък върху добавената стойност се облагат:

а) всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;

б) вносът на стоки;

в) всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;

г) всяко едно от посочените;

д) нито едно от посочените.

 

5. Местните данъци, които постъпват в общинския бюджет, са:

а) данък върху недвижимите имоти;

б) данък върху наследствата;

в) данък върху даренията;

г) данък върху превозните средства;

д) всяко едно от посочените.

 

6. Пасивите на дадено предприятие се класифицират според следните критерии:

а) произход;

б) срок на изискуемост;

в) икономическа същност;

г) всяко едно от посочените;

д) верни са б) и в).

 

7. Търговските банки в България могат да се създават като:

а) кооперации;

б) командитни дружества;

в) акционерни дружества;

г) командитни дружества с акции;

д) всяко едно от посочените.

 

8. Основни методи на счетоводството са:

а) документирането;

б) инвентаризирането;

в) оценяването;

г) калкулирането;

д) всяко едно от посочените.

 

9. Пасивните операции на банките се характеризират със:

а) съставянето на банковия портфейл от ценни книжа;

б) формирането на собствения капитал на банките;

в) формирането на касовата наличност на банките;

г) отпускането на кредити на физически и юридически лица;

д) нито едно от посочените.

 

10. Републикански данъци в България са:

а) данък върху добавената стойност при сделки в страната;

б) акциз при сделки в страната;

в) корпоративен данък от нефинансови предприятия и финансови институции;

г) корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел;

д) всяко едно от посочените.

 

11. Банките в България могат да извършват следните сделки, ако са включени в техния лиценз:

а) парично брокерство;

б) финансов лизинг;

в) гаранционни сделки;

г) приемане на ценности на депозит;

д) всяко едно от посочените.

 

12. Резервите, които се формират като положителна разлика между емисионната и номиналната стойност на акциите, издадени от едно дружество, са известни като:

а) валутни резерви;

б) преоценъчни резерви;

в) премийни резерви;

г) брутни резерви;

д) нито едно от посочените.

 

13. Търговците извършват по занятие следните сделки:

а) търговско представителство и посредничество;

б) продажба на стоки от собствено производство;

в) банкови и валутни сделки;

г) застрахователни сделки;

д) всяко едно от посочените.

 

14. Предприятията съставят:

а) годишни финансови отчети към 31 декември на отчетния период;

б) консолидирани финансови отчети;

в) междинни финансови отчети;

г) всяко едно от посочените;

д) нито едно от посочените.

 

15. Застрахователната премия представлява:

а) договорената сума в застрахователен договор, която се заплаща на застрахователя като цена срещу поетите от него рискове за срока на действие на застрахователния договор;

б) сума от платените на застрахователя лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер;

в) договор, по силата на който са прехвърлени рискове, поети по презастрахователен договор, към друг презастраховател или застраховател;

г) всяко едно от посочените.

д) нито едно от посочените.

 

16. Според произхода си, дългосрочните задължения на предприятието могат да бъдат:

а) задължения по получени аванси от клиенти;

б) задължения по получени дългосрочни банкови заеми;

в) задължения към персонала;

г) задължения по краткосрочни търговски заеми;

д) нито едно от посочените.

 

17. Вноските за здравно осигуряване обхващат:

а) вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск;

б) вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;

в) вноски за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности;

г) всяко едно от посочените;

д) нито едно от посочените.

 

18. Собственият капитал на Българската народна банка се формира от:

а) акционерен капитал;

б) валутни резерви;

в) основен капитал;

г) верни са а) и в);

д) всяко едно от посочените.

 

19. Счетоводната информация се съхранява във:

а) ведомости за заплати;

б) счетоводни регистри;

в) финансови отчети;

г) всяко едно от посочените;

д) нито едно от посочените.

 

20. Признаването на един пасив в счетоводния баланс се извършва, когато:

а) сумата на издължаването може надлежно да се оцени;

б) се очаква погасяване на задължението чрез реализиране на изходящ поток от ресурси;

в) предприятието е реализирало финансирания във вид на привлечен капитал;

г) верни са а) и б);

д) всяко едно от посочените.

 

21. Постоянните разходи на предприятието:

а) се увеличават при нарастване обема на производството на предприятието;

б) зависят пряко от дейността на предприятието;

в) са под формата на разходи за производство на готова продукция;

г) всяко едно от посочените;

д) нито едно от посочените.

 

22. Акциите са ценни книжа, които:

а) удостоверяват, че притежателите им участват в капитала на акционерното дружество;

б) не носят доход под формата на купонова печалба на притежателите им;

в) дават имуществени и членски права на притежателите им;

г) верни са а) и в);

д) всяко едно от посочените.

 

23. Кредитните институции имат следните активи:

а) привлечени депозити;

б) портфейл от ценни книжа;

в) получени кредити и други финансирания;

г) нито едно от посочените;

д) всяко едно от посочените.

 

24. Данъци върху потреблението са:

а) данъкът върху дохода;

б) данъкът върху наследството;

в) данъкът върху добавената стойност;

г) всяко едно от посочените;

д) нито едно от посочените.

 

25. Първичните счетоводни документи не трябва да съдържат следната информация:

а) дата на издаване;

б) предмет на стопанската операция;

в) кредитно и дебитно известие;

г) стойностно изражение на стопанската операция;

д) верни са а) и б).

 

26. Търговските банки поддържат следните видове депозити:

а) депозити с договорен матуритет;

б) овърнайт депозити;

в) депозити, договорени за ползване след предизвестие;

г) депозити на виждане;

д) всяко едно от посочените.

 

27. За данъчна основа може да се използва:

а) професията на лицето;

б) доходът, който то реализира;

в) семейното положение на лицето;

г) потреблението му;

д) верни са б) и г).

 

28. Организацията на счетоводството в дадено предприятие се изгражда под влияние на факторите:

а) предмет на дейност на предприятието;

б) юридическа форма на предприятието;

в) структурна организация на предприятието;

г) верни са а) и б);

д) всяко едно от посочените.

 

29. Бизнес комбинацията представлява:

а) обединяване на отделни предприятия или дейности в една отчетна единица;

б) действие, което води до придобиването на контрол от едно предприятие („придобиващо“) над един или повече бизнеси („придобивания”);

в) разделяне на отделни предприятия или дейности;

г) верни са а) и б);

д) нито едно от посочените.

 

30. Активите на предприятието се характеризират със:

а) изискуемост;

б) ликвидност;

в) златно покритие;

г) верни са а) и б);

д) нито едно от посочените.

 

31. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване обхващат:

а) осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд, работещи при условията на първа категория труд;

б) осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на втора категория труд

в) осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд;

г) осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд;

д) всяко едно от посочените.

 

32. Излишъци на активи, съответно на пасиви вследствие на извършена амортизация, могат да се дължат на:

а) неполучен счетоводен документ;

б) несъздадена счетоводна информация в първичен счетоводен документ;

в) недостатъчен брой контрагенти на фирмата;

г) верни са а) и б);

д) нито едно от посочените.

 

33. Счетоводният амортизационен план представлява:

а) документ, в който систематизирано се представя финансова информация за всички дълготрайни активи в едно предприятие;

б) документ, в който се представя начина, по който се формира амортизацията за всички дълготрайни активи в предприятието във фактора време;

в) документ с нормативно регламентирани реквизити съгласно счетоводния стандарт за отчитане на амортизациите;

г) верни са а) и в);

д) всяко едно от посочените.

 

34. Дълготрайните активи на дадено дружество са:

а) текущи и бързоликвидни;

б) под формата на материални запаси;

в) парични средства;

г) верни са а) и б);

д) нито едно от посочените.

 

35. Краткосрочните вземания на предприятието могат да имат следното предназначение:

а) вземания по продажби;

б) вземания по аванси;

в) вземания по съдебни спорове;

г) верни са а) и б);

д) всяко едно от посочените.

 

36. Измененията на счетоводния баланс представляват:

а) изменения в активите, пасивите и собствения капитал в резултат на извършени стопански операции и настъпили събития;

б) изменения в отчета за приходите и разходите на предприятията;

в) изменения в основния лихвен процент;

г) изменения в сетълмент сметките на търговските банки;

д) нито едно от посочените.

 

37. Застрахователното събитие представлява:

а) несигурно бъдещо събитие, което е покрито от застрахователен договор и създава застрахователен риск;

б) събитие, което е несигурно в смисъла дали то ще настъпи или не, кога ще настъпи или колко ще трябва да плати застрахователят, ако то настъпи;

в) откриването на загуба по време на срока на застрахователния договор, дори ако загубата възниква от събитие, което е настъпило преди началото на договора;

г) всяко едно от посочените.

д) нито едно от посочените.

 

38. Местни такси, които се прилагат у нас съгласно Закона за местните данъци и такси, са:

а) такса за битови отпадъци;

б) такса за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

в) такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

г) всяко едно от посочените;

д) нито едно от посочените.

 

 

Верни отговори: 1-д; 2 – а; 3 – а; 4 – г; 5 – д; 6 – г; 7 – в; 8 – д; 9 – б; 10 – д; 11 –д; 12 – в; 13 – д; 14 – г; 15 – а; 16 – б; 17 – г; 18 – в; 19 – г; 20 – г; 21 – д; 22 – д; 23 – б; 24 – в; 25 – в; 26 – д; 27 – д; 28 – д; 29 – г; 30 – б; 31 – д; 32 – г; 33 – д; 34 – д; 35 – д; 36 – а; 37 – г; 38 - г

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2019 © Фондация Атанас Буров